Σύγκριση των συμπτωμάτων του COVID-19, της Γρίπης και του Κρυολογήματος

Η επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος του Καναδά, Δρ. Μόνα Νέμερ, διέδωσε μια την χρήσιμη γραφική σύγκριση των συμπτωμάτων του COVID-19, της Γρίπης και του Κρυολογήματος. Μου φάνηκε χρήσιμο να τη μεταφράσω και στα Ελληνικά:

covid-flu-cold

Σύγκριση των συμπτωμάτων του COVID-19, της Γρίπης και του Κρυολογήματος

Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Wet’suwet’en

Ο Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ (Association des travailleurs grecs du Québec) στέλνει το ακόλουθο ψήφισμα αλληλεγγύης στους αγωνιστές του Wet’suwet’en:


23 Φεβρουαρίου 2020

Ο Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ είναι μια συλλογική οργάνωση Ελλήνων εργαζομένων που ιδρύθηκε το 1971 στο Μόντρεαλ με αποστολή να ενημερώνει τους εργαζόμενους στην κοινότητα για τα δικαιώματά τους και να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να προωθεί την ένταξή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στα τοπικά εργατικά και προοδευτικά κινήματα του Κεμπέκ.

Είμαστε αλληλέγγυοι με τις κοινότητες του Wet’suwet’en που συμπαραστέκονται τους κληρονομικούς αρχηγούς τους, καθώς υπερασπίζονται τη γη τους, την οποία ποτέ δεν παραχώρησαν στις αποικιακές δυνάμεις. Καλούμε την ομοσπονδιακή και τις επαρχιακές κυβερνήσεις να σεβαστούν την ίδια τους την δέσμευση στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών (UNRIP), ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα ελεύθερης, προηγούμενης και ενημερωμένης συναίνεσης (Free, Prior and Informed Consent — FPIC).

Καταδικάζουμε τα σχέδια της ομοσπονδιακής και των επαρχιακών κυβερνήσεων να ιδιωτικοποιήσουν τον φυσικό πλούτο του Turtle Island (όνομα που οι αυτόχθονες προτιμούν για την Β. Αμερική), τον οποίο ξεπουλάνε στον υψηλότερο καπιταλιστή πλειοδότη. Τα σχέδια αυτά είναι ιδιαίτερα επαίσχυντα ενόψει της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να παραμείνουν στο έδαφος.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οργή για τις απαράδεκτες, επιθετικές και βίαιες επιχειρήσεις της Έφιππης Αστυνομίας ενάντια στους κληρονομικούς αρχηγούς και τους υπερασπιστές της γης. Η έξωση των ανθρώπων του Wet’suwet’en που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους από το ίδιο τους το σπίτι γελοιοποιεί τις υποτιθέμενες δεσμεύσεις του Καναδά για συμφιλίωση με τους Αυτόχθονες λαούς ξαναζωντανεύοντας τις χειρότερες πρακτικές του αποικιοκρατικού παρελθόντος.

Καλούμε τις κυβερνήσεις του Καναδά και της Βρετανικής Κολομβίας να εργαστούν για μια πραγματική συμφιλίωση, που σημαίνει αναγνώριση της κυριαρχίας των Αυτοχθόνων, παρέχοντας στις αυτόχθονες κοινότητες τον έλεγχο των εδαφών τους και τον σεβασμό των νομικών τους συστημάτων.

Υποστηρίζουμε επίσης Αυτόχθονες σε όλο τον Καναδά που έχουν ξεσηκωθεί σε αλληλεγγύη με τους Wet’suwet’en. Στην περιοχή μας, το μπλόκο στο Kahnawake είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα. Παρατηρούμε επίσης την υποκρισία του πολιτικού κατεστημένου του Καναδά και του Κεμπέκ, το οποίο αντιμετωπίζει διαφορετικά την αντίσταση στους  αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου όταν εκφράζεται (και καλώς) από τους ψηφοφόρους του Κεμπέκ σε σύγκριση με όταν εκφράζεται από Αυτόχθονες πληθυσμούς.

Καλούμε την ομοσπονδιακή και τις επαρχιακές κυβερνήσεις να σεβαστούν την κυριαρχία, τα δικαιώματα, τους αγώνες και τις επιθυμίες των Αυτόχθονων λαών και να δεσμευτούν πραγματικά για την επίλυση της μακρόχρονης συστηματικής και οικονομικής τους περιθωριοποίησης.

Καλούμε επίσης όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και όλα τα δημοκρατικά και προοδευτικά μέλη της Ελληνικής διασποράς στο Κεμπέκ και τον Καναδά να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας.

Με αλληλεγγύη,

Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ
5359 Park Ave, Montreal, QC H2V 4G9
+1 514-279-3526


23 février 2020

L’Association de Travailleurs Grecs du Québec est une organisation collective de travailleurs grecs, fondée en 1971 à Montréal avec la mission d’informer les travailleurs de la communauté sur leurs droits et d’informer, d’orienter et de promouvoir leur intégration et leur participation active dans les mouvements syndicaux et progressistes locaux au Québec.

Nous sommes solidaires des communautés Wet’suwet’en qui défendent, avec leurs chefs héréditaires, leurs terres qui n’ont jamais été cédées aux autorités coloniales.  Nous exhortons les gouvernements fédéral et provincial à respecter leur propre engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), en particulier en ce qui concerne le droit au consentement préalable, libre et éclairé (Free, Prior and Informed Consent — FPIC).

Nous condamnons les projets des gouvernements fédéral et provincial de privatiser les richesses naturelles de Turtle Island, en les vendant au plus offrant des capitalistes.  Ces plans sont particulièrement honteux face à l’urgence climatique mondiale. Les combustibles fossiles doivent rester dans le sol.

Nous exprimons notre profonde indignation face aux opérations inacceptables, agressives et violentes de la Gendarmerie royale du Canada contre les chefs héréditaires et les défenseurs des terres de Wet’suwet’en.  Retirer les Wet’suwet’en qui défendent leurs droits de leur propre maison va à l’encontre des engagements supposés du Canada en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones en mettant en œuvre les pires pratiques du colonialisme passé.

Nous demandons instamment aux gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique d’œuvrer à une véritable réconciliation, ce qui signifie la reconnaissance la souveraineté des autochtones, donner aux communautés autochtones le contrôle de leurs terres et respecter leurs systèmes juridiques.

Nous soutenons également les peuples autochtones à travers le Canada qui se sont mobilisés en solidarité avec Wet’suwet’en.  Dans notre région, le blocus de Kahnawake en est un exemple notable. Nous constatons l’hypocrisie de l’establishment politique canadien et québécois qui traite différemment la résistance aux pipelines lorsqu’elle est (légitimement) exprimée par les électeurs québécois par rapport à celle exprimée par les peuples autochtones.

Nous appelons les gouvernements fédéral et provinciaux à respecter la souveraineté, les droits, les luttes et les souhaits des peuples autochtones, et à s’engager réellement à résoudre leur privation systémique et économique de longue date.

Nous invitons également tous les travailleurs grecs et tous les membres démocratiques et progressistes de la diaspora grecque au Québec et au Canada à se joindre à nous dans cet appel.

En toute solidarité,

Association de Travailleurs Grecs du Québec
5359 Park Ave, Montreal, QC H2V 4G9
+1 514-279-3526


February 23, 2020

The Association of Greek Workers of Quebec (Association de Travailleurs Grecs du Québec) is a collective organization of Greek workers, founded in 1971 in Montréal with the mission to inform workers in the community about their rights and to inform, guide and promote their integration and active participation in the local labour and progressive movements in Quebec.

We stand in solidarity with the Wet’suwet’en communities standing with their hereditary chiefs as they defend their land, which was never ceded to colonial powers. We urge the federal and provincial governments to respect their own commitment to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), especially with respect to the right to Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

We condemn the plans of the federal and provincial governments to privatize the natural wealth of Turtle Island, selling them out to the highest capitalist bidder. These plans are especially shameful in the face of the global climate emergency. Fossil fuels should remain in the ground.

We express our deep outrage for the unacceptable, aggressive and violent operations of the Royal Canadian Mounted Police against the Wet’suwet’en hereditary chiefs and land defenders. Removing Wet’suwet’en people who defend their rights from their own home flies in the face of supposed commitments of Canada to reconciliation with Indigenous peoples by acting out the worst practices of past colonialism.

We urge the Canadian and British Columbia governments to work towards true reconciliation, which means recognizing Indigenous sovereignty, giving Indigenous communities control of their lands and respecting their legal systems.

We also support Indigenous people across Canada who have risen in solidarity with Wet’suwet’en. In our area, the Kahnawake blockade is a notable example. We note the hypocrisy of the Canadian and Quebec political establishment that treats differently the resistance to pipelines when it is (rightfully) expressed by Quebec voters compared to when it is expressed by Indigenous peoples.

We call the federal and provincial governments to respect the sovereignty, rights, struggles, and wishes of Indigenous peoples, and to truly commit to resolving their long-standing systemic and economic disenfranchisement.

We also invite all Greek workers and all democratic and progressive members of the Greek diaspora in Quebec and across Canada to join us in this call.

In solidarity,

Association de Travailleurs Grecs du Québec
5359 Park Ave, Montreal, QC H2V 4G9
+1 514-279-3526

Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Wet’suwet’en

Towards peak stupidity in the East Med

The elites of Greece, Cyprus, Israel, Turkey and their foreign backers (EU, USA, Russia) are acting like idiots in the Eastern Mediterranean. In a time of climate emergency, when our carbon budget is rapidly being depleted, they are jostling with each other for the power to extract and sell fossil fuels. In a time when any carbon already safely stowed away under the earth should be left the fuck alone, they are up in arms, engaged in arms races, and in cold and proxy wars to do the exact opposite. In a time when the drums of war are beating around the world and when nationalism, militarism and overall human stupidity are once again on the rise, they increase military spending, they send troops to destabilized third countries (Libya), they stoke nationalism internally, and they ratchet up tensions in a region already suffering from the results of war. As if there were not enough environmental destruction, not enough refugees being displaced by wars in the region, not enough fucking CO2 in the atmosphere already. All because these elites are engaged in a race towards the most utterly idiotic goal: making a quick buck out of pumping more carbon dioxide in the Earth’s atmosphere.

Idiots, if not criminals.

Towards peak stupidity in the East Med

Η παρακμή του Ελληνισμού

Μου φαίνεται ότι όσο περισσότερο ασχολούνται οι Έλληνες με την παρακμή και τη διατήρηση του Έθνους, της Γλώσσας, της Θρησκείας, κτλ, τόσο περισσότερο μαραζώνει ο ελληνισμός.

Αν ασχολιόμασταν να φτιάξουμε χώρα, κόσμο, ζωή που να χαίρεται να ζει κανείς μόνο και μόνο γιατί είναι ωραίο να ζει κανείς ως άνθρωπος, μπορεί και να φτιάχναμε κάτι που να μέτραγε από τους ιστορικούς του μέλλοντος και για Ακμή.

Η παρακμή του Ελληνισμού

Soolking feat. Ouled El Bahdja – Liberté

Η καινούρια μου γειτονιά είναι η συνοικία των Αλγερινών, Τυνίσιων, Μαροκινών του Μοντρεάλ. Την περασμένη Παρασκευή, η Αλγερία σήκωσε το τιμημένο το Κόπα Άφρικα και κάηκε ο κόσμος. Στο μεταξύ, όλον τον περασμένο μήνα, κάθε που έπαιζε και κέρδιζε η Αλγερία, βαράγανε από τις καφετέριες την εξής κομματάρα:

Στίχοι:

Paraît que le pouvoir s’achète, liberté, c’est tout c’qui nous reste
Si le scénario se répète, on sera acteurs de la paix

Si faux, vos discours sont si faux
Ouais, si faux, qu’on a fini par s’y faire
Mais c’est fini, le verre est plein
En bas, ils crient, entends-tu leurs voix ?
La voix d’ces familles pleines de chagrin
La voix qui prie pour un meilleur destin
Excuse-moi d’exister, excuse mes sentiments
Et si j’dis que j’suis heureux avec toi, je mens
Excuse-moi d’exister, excuse mes sentiments
Rends-moi ma liberté, je te l’demande gentiment

La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur

Ils ont cru qu’on était morts, ils ont dit “bon débarras”
Ils ont cru qu’on avait peur de ce passé tout noir
Il n’y a plus personne, que des photos, des mensonges
Que des pensées qui nous rongent, c’est bon, emmenez-moi là-bas
Oui, il n’y a plus personne, là-bas, il n’y a que le peuple
Che Guevara, Matoub, emmenez-moi là-bas
J’écris ça un soir pour un nouveau matin
Oui, j’écris pour y croire, l’avenir est incertain
Oui, j’écris car nous sommes, nous sommes main dans la main
Moi, j’écris car nous sommes la génération dorée

La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur

Libérez li rahi otage, libérez lmer?ouma, kayen khalel f lqada’
Libérez ceux qui sont otages, nous, c’est tout c’qu’on a
On a que la liberta
W ?na homa l’ibtila’, ah ya ?oukouma, w nnar hadi ma tetfach
Ceci est notre message, notre ultima verba
Soolking w Ouled El Bahdja

La liberté, la liberté, la liberté
C’est d’abord dans nos cœurs
La liberté, la liberté, la liberté
Nous, ça nous fait pas peur

Για μετάφραση, εδω.

Και ένα επιπλέον διαμαντάκι που έμαθα: ο κορμός του Αλγερινού στρατού στον πόλεμο της ανεξαρτησίας από τη Γαλλία ήταν στρατιωτικοί που οι Γάλλοι είχαν στείλει να πολεμήσουν στο Βιετνάμ (πριν γίνει το Βιετνάμ της Αμερικής, το Βιετνάμ ήταν το Βιετνάμ της Γαλλίας). Πήγαν οι ανθρώποι, μάθαν από τους Βιετναμέζους πώς να πιάνεις μαλάκες τους αποικιοκράτες, επέστρεψαν στην Αλγερία και τσαααακ. Έβγαλε η Γαλλία τα ματάκια της με τα χεράκια της 🙂

Soolking feat. Ouled El Bahdja – Liberté

The Final Speech from The Great Dictator

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone – if possible – Jew, Gentile – black man – white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness – not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.

Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost….

The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men – cries out for universal brotherhood – for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world – millions of despairing men, women, and little children – victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.

To those who can hear me, I say – do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed – the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. …..

Soldiers! don’t give yourselves to brutes – men who despise you – enslave you – who regiment your lives – tell you what to do – what to think and what to feel! Who drill you – diet you – treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men – machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts! You don’t hate! Only the unloved hate – the unloved and the unnatural! Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty!

In the 17th Chapter of St Luke it is written: “the Kingdom of God is within man” – not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people have the power – the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

Then – in the name of democracy – let us use that power – let us all unite. Let us fight for a new world – a decent world that will give men a chance to work – that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfil that promise. They never will!

Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us fight to fulfil that promise! Let us fight to free the world – to do away with national barriers – to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness. Soldiers! in the name of democracy, let us all unite!

The Final Speech from The Great Dictator