Σύγκριση των συμπτωμάτων του COVID-19, της Γρίπης και του Κρυολογήματος

Η επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος του Καναδά, Δρ. Μόνα Νέμερ, διέδωσε μια την χρήσιμη γραφική σύγκριση των συμπτωμάτων του COVID-19, της Γρίπης και του Κρυολογήματος. Μου φάνηκε χρήσιμο να τη μεταφράσω και στα Ελληνικά:

covid-flu-cold

Σύγκριση των συμπτωμάτων του COVID-19, της Γρίπης και του Κρυολογήματος

Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Wet’suwet’en

Ο Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ (Association des travailleurs grecs du Québec) στέλνει το ακόλουθο ψήφισμα αλληλεγγύης στους αγωνιστές του Wet’suwet’en:


23 Φεβρουαρίου 2020

Ο Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ είναι μια συλλογική οργάνωση Ελλήνων εργαζομένων που ιδρύθηκε το 1971 στο Μόντρεαλ με αποστολή να ενημερώνει τους εργαζόμενους στην κοινότητα για τα δικαιώματά τους και να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να προωθεί την ένταξή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στα τοπικά εργατικά και προοδευτικά κινήματα του Κεμπέκ.

Είμαστε αλληλέγγυοι με τις κοινότητες του Wet’suwet’en που συμπαραστέκονται τους κληρονομικούς αρχηγούς τους, καθώς υπερασπίζονται τη γη τους, την οποία ποτέ δεν παραχώρησαν στις αποικιακές δυνάμεις. Καλούμε την ομοσπονδιακή και τις επαρχιακές κυβερνήσεις να σεβαστούν την ίδια τους την δέσμευση στη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Πληθυσμών (UNRIP), ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα ελεύθερης, προηγούμενης και ενημερωμένης συναίνεσης (Free, Prior and Informed Consent — FPIC).

Καταδικάζουμε τα σχέδια της ομοσπονδιακής και των επαρχιακών κυβερνήσεων να ιδιωτικοποιήσουν τον φυσικό πλούτο του Turtle Island (όνομα που οι αυτόχθονες προτιμούν για την Β. Αμερική), τον οποίο ξεπουλάνε στον υψηλότερο καπιταλιστή πλειοδότη. Τα σχέδια αυτά είναι ιδιαίτερα επαίσχυντα ενόψει της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να παραμείνουν στο έδαφος.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οργή για τις απαράδεκτες, επιθετικές και βίαιες επιχειρήσεις της Έφιππης Αστυνομίας ενάντια στους κληρονομικούς αρχηγούς και τους υπερασπιστές της γης. Η έξωση των ανθρώπων του Wet’suwet’en που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους από το ίδιο τους το σπίτι γελοιοποιεί τις υποτιθέμενες δεσμεύσεις του Καναδά για συμφιλίωση με τους Αυτόχθονες λαούς ξαναζωντανεύοντας τις χειρότερες πρακτικές του αποικιοκρατικού παρελθόντος.

Καλούμε τις κυβερνήσεις του Καναδά και της Βρετανικής Κολομβίας να εργαστούν για μια πραγματική συμφιλίωση, που σημαίνει αναγνώριση της κυριαρχίας των Αυτοχθόνων, παρέχοντας στις αυτόχθονες κοινότητες τον έλεγχο των εδαφών τους και τον σεβασμό των νομικών τους συστημάτων.

Υποστηρίζουμε επίσης Αυτόχθονες σε όλο τον Καναδά που έχουν ξεσηκωθεί σε αλληλεγγύη με τους Wet’suwet’en. Στην περιοχή μας, το μπλόκο στο Kahnawake είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα. Παρατηρούμε επίσης την υποκρισία του πολιτικού κατεστημένου του Καναδά και του Κεμπέκ, το οποίο αντιμετωπίζει διαφορετικά την αντίσταση στους  αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου όταν εκφράζεται (και καλώς) από τους ψηφοφόρους του Κεμπέκ σε σύγκριση με όταν εκφράζεται από Αυτόχθονες πληθυσμούς.

Καλούμε την ομοσπονδιακή και τις επαρχιακές κυβερνήσεις να σεβαστούν την κυριαρχία, τα δικαιώματα, τους αγώνες και τις επιθυμίες των Αυτόχθονων λαών και να δεσμευτούν πραγματικά για την επίλυση της μακρόχρονης συστηματικής και οικονομικής τους περιθωριοποίησης.

Καλούμε επίσης όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και όλα τα δημοκρατικά και προοδευτικά μέλη της Ελληνικής διασποράς στο Κεμπέκ και τον Καναδά να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας.

Με αλληλεγγύη,

Εργατικός Σύλλογος Ελλήνων του Κεμπέκ
5359 Park Ave, Montreal, QC H2V 4G9
+1 514-279-3526


23 février 2020

L’Association de Travailleurs Grecs du Québec est une organisation collective de travailleurs grecs, fondée en 1971 à Montréal avec la mission d’informer les travailleurs de la communauté sur leurs droits et d’informer, d’orienter et de promouvoir leur intégration et leur participation active dans les mouvements syndicaux et progressistes locaux au Québec.

Nous sommes solidaires des communautés Wet’suwet’en qui défendent, avec leurs chefs héréditaires, leurs terres qui n’ont jamais été cédées aux autorités coloniales.  Nous exhortons les gouvernements fédéral et provincial à respecter leur propre engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), en particulier en ce qui concerne le droit au consentement préalable, libre et éclairé (Free, Prior and Informed Consent — FPIC).

Nous condamnons les projets des gouvernements fédéral et provincial de privatiser les richesses naturelles de Turtle Island, en les vendant au plus offrant des capitalistes.  Ces plans sont particulièrement honteux face à l’urgence climatique mondiale. Les combustibles fossiles doivent rester dans le sol.

Nous exprimons notre profonde indignation face aux opérations inacceptables, agressives et violentes de la Gendarmerie royale du Canada contre les chefs héréditaires et les défenseurs des terres de Wet’suwet’en.  Retirer les Wet’suwet’en qui défendent leurs droits de leur propre maison va à l’encontre des engagements supposés du Canada en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones en mettant en œuvre les pires pratiques du colonialisme passé.

Nous demandons instamment aux gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique d’œuvrer à une véritable réconciliation, ce qui signifie la reconnaissance la souveraineté des autochtones, donner aux communautés autochtones le contrôle de leurs terres et respecter leurs systèmes juridiques.

Nous soutenons également les peuples autochtones à travers le Canada qui se sont mobilisés en solidarité avec Wet’suwet’en.  Dans notre région, le blocus de Kahnawake en est un exemple notable. Nous constatons l’hypocrisie de l’establishment politique canadien et québécois qui traite différemment la résistance aux pipelines lorsqu’elle est (légitimement) exprimée par les électeurs québécois par rapport à celle exprimée par les peuples autochtones.

Nous appelons les gouvernements fédéral et provinciaux à respecter la souveraineté, les droits, les luttes et les souhaits des peuples autochtones, et à s’engager réellement à résoudre leur privation systémique et économique de longue date.

Nous invitons également tous les travailleurs grecs et tous les membres démocratiques et progressistes de la diaspora grecque au Québec et au Canada à se joindre à nous dans cet appel.

En toute solidarité,

Association de Travailleurs Grecs du Québec
5359 Park Ave, Montreal, QC H2V 4G9
+1 514-279-3526


February 23, 2020

The Association of Greek Workers of Quebec (Association de Travailleurs Grecs du Québec) is a collective organization of Greek workers, founded in 1971 in Montréal with the mission to inform workers in the community about their rights and to inform, guide and promote their integration and active participation in the local labour and progressive movements in Quebec.

We stand in solidarity with the Wet’suwet’en communities standing with their hereditary chiefs as they defend their land, which was never ceded to colonial powers. We urge the federal and provincial governments to respect their own commitment to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), especially with respect to the right to Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

We condemn the plans of the federal and provincial governments to privatize the natural wealth of Turtle Island, selling them out to the highest capitalist bidder. These plans are especially shameful in the face of the global climate emergency. Fossil fuels should remain in the ground.

We express our deep outrage for the unacceptable, aggressive and violent operations of the Royal Canadian Mounted Police against the Wet’suwet’en hereditary chiefs and land defenders. Removing Wet’suwet’en people who defend their rights from their own home flies in the face of supposed commitments of Canada to reconciliation with Indigenous peoples by acting out the worst practices of past colonialism.

We urge the Canadian and British Columbia governments to work towards true reconciliation, which means recognizing Indigenous sovereignty, giving Indigenous communities control of their lands and respecting their legal systems.

We also support Indigenous people across Canada who have risen in solidarity with Wet’suwet’en. In our area, the Kahnawake blockade is a notable example. We note the hypocrisy of the Canadian and Quebec political establishment that treats differently the resistance to pipelines when it is (rightfully) expressed by Quebec voters compared to when it is expressed by Indigenous peoples.

We call the federal and provincial governments to respect the sovereignty, rights, struggles, and wishes of Indigenous peoples, and to truly commit to resolving their long-standing systemic and economic disenfranchisement.

We also invite all Greek workers and all democratic and progressive members of the Greek diaspora in Quebec and across Canada to join us in this call.

In solidarity,

Association de Travailleurs Grecs du Québec
5359 Park Ave, Montreal, QC H2V 4G9
+1 514-279-3526

Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Wet’suwet’en

Towards peak stupidity in the East Med

The elites of Greece, Cyprus, Israel, Turkey and their foreign backers (EU, USA, Russia) are acting like idiots in the Eastern Mediterranean. In a time of climate emergency, when our carbon budget is rapidly being depleted, they are jostling with each other for the power to extract and sell fossil fuels. In a time when any carbon already safely stowed away under the earth should be left the fuck alone, they are up in arms, engaged in arms races, and in cold and proxy wars to do the exact opposite. In a time when the drums of war are beating around the world and when nationalism, militarism and overall human stupidity are once again on the rise, they increase military spending, they send troops to destabilized third countries (Libya), they stoke nationalism internally, and they ratchet up tensions in a region already suffering from the results of war. As if there were not enough environmental destruction, not enough refugees being displaced by wars in the region, not enough fucking CO2 in the atmosphere already. All because these elites are engaged in a race towards the most utterly idiotic goal: making a quick buck out of pumping more carbon dioxide in the Earth’s atmosphere.

Idiots, if not criminals.

Towards peak stupidity in the East Med

“Κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια”

Ειδα το βιντεο με την επιθεση στο Μπουταρη και με επιασε η ψυχη μου γιατι 10 χρονια πριν ειχανε χτυπησει το Χατζηδακη και εγω εκανα λαικ σε ποστ και εγραφα εξυπναδες στο buzz. Δεν ξερω αν ειναι οτι μαλακωσα που εγινα μπαμπας ή οτι μεγαλωσα επιασα δουλεια και ηρεμησα. Παιζει και αυτο αλλα ακομα ειμαι θυμωμενος με τις πολιτικες που ανθρωποι σαν το Χατζηδακη σχεδιαζουν και υλοποιουν, με τις δομικες ανισοτητες και τη συστημικη ταξικοτητα της Ελληνικης (και της Καναδικης πλεον) κοινωνιας. Παντως δεν εχω πια στομαχι για μπουνιες, κλωτσιες και ματωμενες μυτες. Μπορει να μην εχω σηκωσει χερι ποτε σε κανεναν αλλα ντρεπομαι γιατι καποτε εκανα λαικ σε καποιους που σηκωσαν χερι. Αν μπορουσα, θα ζητουσα μια συγνωμη, αλλα δεν ξερω σε ποιον. Και δε θελω και να παρεξηγηθει και ως συγχωρεση.

Πλεον νομιζω οτι το καταλαβαινω καπως ετσι: Υπαρχει η φυσικη και η συστημικη βια. Σε κανονικες καπιταλιστικες συνθηκες για την παρατεταμενη αντεπαναστατικη ιστορικη φαση που βρισκομαστε, η πρωτη ειναι μηδενικη και η δευτερη ειναι διαχυτη. Στην κριση ξεχειλιζει η οργη και βλεπεις ξεσπασματα φυσικης βιας σε αντιδραση στη συστημικη. Το προβλημα ειναι οτι ειναι πολιτικα πανευκολο να δικαιολογησει κανεις την αντιδραστικη φυσικη βια. Ειναι πολυ πιο πολιτικα δυσκολο να κανει κανεις τη συστημικη βια εξισου καταδικαστεα στη γενικη συνειδηση. Ομως το πρωτο δε χρησιμευει σε τιποτα, ισα ισα ειναι επικινδυνο και θα γυρισει μπουμεραγκ, ενω το δευτερο ειναι πολιτισμικη προοδος.

You know, I learned something today…

 

“Κι εμείς φωνάζαμε ζήτω και γεια”