Χαλάλι ο Μεγάλος Τρόμος

Décret d’abolition de la Convention du 4 février 1794 – 16 pluviôse an II. Cote : BB/34/1/58

“Η Εθνική Συνέλευση δηλώνει ότι η δουλεία των Νέγρων, σε όλες τις Αποικίες, καταργείται. Κατά συνέπεια, αποφασίζει ότι όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διάκριση χρώματος, που κατοικούν στις αποικίες, είναι Γάλλοι πολίτες και θα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα. – Αναφέρεται στην Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας, για να υποβάλει σύντομα έκθεση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση αυτού του διατάγματος.

16 Πλυβιόζ, έτος II (δηλαδή: 1794-02-04)

Πηγή: Wikipédia

Χαλάλι ο Μεγάλος Τρόμος

Happy Canada Day

Indigenous kids standing on top of Victoria’s toppled statue in front of the Manitoba Legislature in Winnipeg: photo of the year 2021. 🔥

Happy Canada Day

Doomerism

What are we waiting for, assembled in the forum?

The barbarians are due here today.

Why isn’t anything going on in the senate?
Why are the senators sitting there without legislating?

Because the barbarians are coming today.
What’s the point of senators making laws now?
Once the barbarians are here, they’ll do the legislating.

Why did our emperor get up so early,
and why is he sitting enthroned at the city’s main gate,
in state, wearing the crown?

Because the barbarians are coming today
and the emperor’s waiting to receive their leader.
He’s even got a scroll to give him,
loaded with titles, with imposing names.

Why have our two consuls and praetors come out today
wearing their embroidered, their scarlet togas?
Why have they put on bracelets with so many amethysts,
rings sparkling with magnificent emeralds?
Why are they carrying elegant canes
beautifully worked in silver and gold?

Because the barbarians are coming today
and things like that dazzle the barbarians.

Why don’t our distinguished orators turn up as usual
to make their speeches, say what they have to say?

Because the barbarians are coming today
and they’re bored by rhetoric and public speaking.

Why this sudden bewilderment, this confusion?
(How serious people’s faces have become.)
Why are the streets and squares emptying so rapidly,
everyone going home lost in thought?

Because night has fallen and the barbarians haven’t come.
And some of our men just in from the border say
there are no barbarians any longer.

Now what’s going to happen to us without barbarians?
Those people were a kind of solution.

C. P. Cavafy, “Waiting for the Barbarians”

“It is easier to imagine an end to the world than an end to capitalism”

Slavoj Žižek

So join the struggle while you may
The revolution is just a t-shirt away
Waiting for the great leap forwards

Billy Bragg, “Waiting for the Great Leap Forwards”

Doomerism

Η Αμερική που κλαίει

Les Cowboys Fringants – L’Amérique pleure

Η σύγχρονη Αμερική με σπαραχτική τη ματιά ενός …κεμπεκέζου φορτηγατζή. Μια ξεχωριστά (γαλλο-) καναδική οπτική γωνία, με μια τρυφερότητα και αξιοπρέπεια που δεν την έχω συναντήσει αλλού.

Encore un jour à se l’ver
En même temps que le soleil
La face encore un peu poquée
D’mon quatre heures de sommeil (yeah!)
J’tire une coup’ de poffes de clope
Job done pour les vitamines
Pis un bon café à l’eau d’mope
Histoire de s’donner meilleure mine

J’prends le Florida Turnpike
Demain soir ch’t’à Montmagny
Non trucker c’pas vraiment l’Klondike
Mais tu vois du pays (yeah!)
Surtout ça t’fait réaliser
Que derrière les beaux paysages
Y’a tellement d’inégalités
Et de souffrance sur les visages

La question qu’j’me pose tout l’temps :
Mais comment font tous ces gens
Pour croire encore en la vie
Dans cette hypocrisie?
C’est si triste que des fois
quand je rentre à la maison
Pis que j’parke mon vieux camion
J’vois toute l’Amérique qui pleure
Dans mon rétroviseur…

Moi je traîne dans ma remorque
Tous les excès d’mon époque
La surabondance surgelée
Shootée, suremballée (yeah!)
Pendant qu’les vœux pieux passent dans l’beurre
Que notre insouciance est repue
C’est dans le fond des containers
Que pourront pourrir les surplus

La question qu’j’me pose tout l’temps :
Mais que feront nos enfants
Quand il ne restera rien
Que des ruines et la faim?
C’est si triste que des fois
quand je rentre à la maison
Pis que j’parke mon vieux camion
J’vois toute l’Amérique qui pleure
Dans mon rétroviseur…

Sur l’Interstate 95
Partent en fumée tous les rêves
Un char en feu dans une bretelle
Un accident mortel (yeah!)
Et au milieu de ce bouchon
Pas de respect pour la mort
Chacun son tour joue du klaxon
Tellement pressé d’aller nulle part

La question qu’j’me pose tout l’temps :
Mais où s’en vont tous ces gens?
Y’a tellement de chars partout
Le monde est rendu fou
C’est si triste que des fois
quand je rentre à la maison
Pis que j’parke mon vieux camion
J’vois toute l’Amérique qui pleure
Dans mon rétroviseur…

Un aut’ truck stop d’autoroute
Pogné pour manger d’la ch’noute
C’est vrai que dans la soupe du jour
Y’a pu’ tellement d’amour (yeah!)
On a tué la chaleur humaine
Avec le service à la chaîne
À la télé un aut’ malade
Vient d’déclencher une fusillade

La question qu’j’me pose tout l’temps :
Mais comment font ces pauvres gens
Pour traverser tout le cours
D’une vie sans amour?
C’est si triste que des fois
quand je rentre à la maison
Pis que j’parke mon vieux camion
J’vois toute l’Amérique qui pleure
Dans mon rétroviseur…

Ouais, n’empêche que moi aussi
Quand j’roule tout seul dans la nuit
J’me d’mande des fois c’que j’fous ici
Pris dans l’arrière-pays (yeah!)
J’pense à tout c’que j’ai manqué
Avec Mimi pis les deux filles
Et j’ai ce sentiment fucké
D’être étranger dans ma famille

La question qu’j’me pose tout l’temps :
Pourquoi travailler autant
Éloigné de ceux que j’aime
Tout ça pour jouer la game
C’est si triste que des fois
quand chu loin de la maison
Assis dans mon vieux camion
J’ai toute l’Amérique qui pleure
Que’q’part au fond du cœur

Another day waking up
At the same time as the sun
Face still a bit battered
My 4 hours of sleep, Yeah
I drag a couple of puffs from my smoke
Job done for the vitamins
And a good watery cup of Joe
To perk up a bit, Yeah

I take the Florida Turnpike
And tomorrow night I’m at Montmagny
No trucker, it’s not really Klondike
But you see the world, Yeah
Mainly it makes you realize
That behind the beautiful sceneries
There’s so much inequality
And misery on people’s faces

The question I always ask myself,
How do all these people do
To still believe in life
With all this hypocrisy
It’s so sad that sometimes
When I come back home
And park my ol’ truck
I see all of America crying
In my rearview mirror

Me, I haul in my trailer,
All the excesses of my time
The frozen-section, drugged up,
overpackaged glut, Yeah
While empty words miss their mark
And our complacency is satisfied
It’s in the bottom of containers
That the food surplus will rot

The question I always ask myself
What will our children do
When there will be nothing left
But ruins and hunger
It’s so sad that sometimes
When I come back home
And park my ol’ truck
I see all of America crying
In my rearview mirror

On interstate-95
All dreams vanish like smoke
A car on fire on an exit ramp
A deadly accident, Yeah
And in the middle of this traffic jam
No respect for the dead
In turn, everyone plays the horn,
In such a hurry to go nowhere

The question I always ask myself
Where do all these people go
There’re so many cars everywhere
The world has gone mad
It’s so sad that sometimes
When I come back home
And park my ol’ truck
I see all of America crying
In my rearview mirror

Another highway truck-stop
Stuck eating crap
It’s true that in the daily fare
There isn’t a lot of love left
We killed human warmth
With the service chain
On TV another sicko
Has started a shoot-out

The question I always ask myself
How do those poor people do
To go through the course
Of a loveless life
It’s so sad that sometimes
When I come back home
And park my ol’ truck
I see all of America crying
In my rearview mirror

Nonetheless, it’s true that
When I drive alone through the night
I ask myself what the hell I’m doing here,
Stuck in backwaters country, Yeah
I think of all that I’ve missed
With Mimi and the two girls
And I have this fucked-up feeling,
Like I’m a stranger in my family

The question I always ask myself
Why work so much
Drift away from those I love
All of it to play the game
It’s so sad that sometimes
When I’m far from home
Sitting in my ol’ truck
I have all of America crying
Somewhere deep in my heart

Η Αμερική που κλαίει